Xeberler

İdxalı ƏDV-dən azad olunan əsas vəsaitlərin siyahısı təsdiq edilib

Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərar verib.
Bu Qərar tətbiq edildiyi tarixədək ölkəyə gətirilən və Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq müvəqqəti saxlanc xüsusi proseduru altında yerləşdirilən əsas vəsaitlərə münasibətdə də tətbiq olunur.

Bu Qərar 2023-cü il 1 yanvar tarixindən tətbiq edilir.

Nazirlər Kabinetindən APA-ya verilən şərhdə bildirilir ki, qərarla “İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad olunan əsas vəsaitlərin siyahısı” təsdiq edilib. Qərara toxuculuq sənayesi, geyim, dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların, tikinti materiallarının, kompüter və digər elektron avadanlıqların, maşın və avadanlıqların, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş əsas vəsaitlər üzrə 76 adda mal mövqeləri daxil edilib. Qərarın qəbul edilməsi ilə vergi ödəyicilərinin maliyyə yükünün azaldılması proqnozlaşdırılır.

İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən əsas vəsaitlərin SİYAHISI

Sıra №-si
XİFMN üzrə malın kodu
XİFMN üzrə mal mövqelərinin adı
1.8414 80 220 0
Səmərəliliyi 60 m3/saatdan çox olmayan, artıq işçi təzyiqi 15 bardan çox olmayan, çarx qolu irəli-geri prinsiplə işləyən həcmli kompressorlar
2.8415 10 100 0
Pəncərə, divar, tavan və ya döşəməüstü tipli, rütubəti ayrıca tənzimləyə bilməyən kondisionerlər daxil olmaqla, mühərrikli ventilyatorla və havanın temperaturunu və rütubətini ölçən cihazlarla təchiz olunmuş havanın kondisiyalaşdırılması üçün vahid korpusda qurğular
3.8417 10 000 0
Pirit və ya metal filizlərin yandırılması, əridilməsi və ya digər termoemalı üçün sobalar və kürələr
4.8420 10 100 0
Tekstil sənayesində istifadə olunan kalandrlar və ya digər vallı maşınlar
5.8421 39 200 0
Havanın filtrlənməsi və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar
6.8427 10 100 0
Qaldırma hündürlüyü 1 m və ya daha çox olan elektrik mühərrikli özügedən yükləyicilər
7.8441 10 100 0
Kağız kütləsindən, kağızdan və ya kartondan məmulatların istehsalı üçün uzununa kəsilməsi və rulonların sarınması üçün kombinasiya edilmiş dəzgahlar
8.8443 32 100 0
Hesablayıcı maşınına və ya şəbəkəyə qoşulma imkanı olan printerlər
9.8444 00 100 0
Kimyəvi tekstil materiallarının ekstruziyası üçün maşınlar
10.8445 11 000 0
Tekstil maşınlar liflərin hazırlanması üçün darayıcı
11.8445 12 000 0
Tekstil maşınlar liflərin hazırlanması üçün daraqlı
12.8445 13 000 0
Tekstil liflərin hazırlanması üçün lent və ya iplik maşınları
13.8445 20 000 0
Tekstil ipliklərin hazırlanması üçün əyirici tekstil maşınları
14.8445 30 000 0
Tekstil ipliklərin hazırlanması üçün eşmə və ya burma tekstil maşınları
15.8445 40 000 0
Sarıyıcı tekstil maşınları (arğac ipliyi sarıyan daxil olmaqla) və ya barama sarıyan maşınlar
16.8446 10 000 0
Eni 30 sm-dən çox olmayan parçaların hazırlanması üçün toxuculuq dəzgahları
17.8446 21 000 0
Eni 30 sm-dən çox olan parçaların hazırlanması üçün məkikli, mühərrikli toxuculuq dəzgahları
18.8446 30 000 0
Eni 30 sm-dən çox olan parçaların hazırlanması üçün məkiksiz toxuculuq dəzgahları
19.8447 11 000 0
Baftalı sapın, tülün, krujevaların hazırlanması, naxıştikmə, tesmanın və ya torların hörülmələri üçün diametri 165 mm-dən çox olmayan silindrli, dairəvi trikotaj toxuyucu maşınlar
20.8447 12 000 0
Baftalı sapın, tülün, krujevaların hazırlanması, naxıştikmə, tesmanın və ya torların hörülmələri üçün diametri 165 mm-dən çox olan silindrli dairəvi trikotaj toxuyucu maşınlar
21.8447 20 200 0
Baftalı sapın, tülün, krujevaların hazırlanması, naxıştikmə, tesmanın və ya torların hörülmələri üçün ərişhörmə maşınları (“Raşel” tipli maşınlar daxil olmaqla) və toxuyucu iki üzdən tikmə maşınları
22.8449 00 000 0
Fetr şlyapaların istehsalı üçün avadanlıq daxil olmaqla parçalar və ya biçmələr şəklində keçə və ya fetr və ya toxunmamış materialların istehsalı və ya işlənməsi üçün avadanlıq; şlyapa hazırlanması üçün qəliblər
23.8451 50 000 0
Tekstil parçalarının sarınması, açılması, qatlanması, kəsilməsi və ya deşilməsi üçün maşınlar
24.8451 80 300 0
Tekstil materiallara bəzəkvurma maşınları
25.8453 10 000 0
Tikiş maşınlarından başqa, gönlərin və ya dərilərin hazırlanması, aşılanması və ya emalı üçün avadanlıq
26.8453 20 000 0
Tikiş maşınlarından başqa, ayaqqabıların hazırlanması və ya təmiri üçün avadanlıqlar
27.8454 30 100 0
Metallurgiyada və ya tökmə istehsalatında istifadə olunan təzyiq altında tökmə üçün maşınlar
28.8456 11 000 0
Lazer şüalanması proseslərin istifadəsi ilə işləyən, materialın kənarlaşdırılması yolu ilə istənilən materialların emalı üçün dəzgahlar
29.8456 40 000 0
Plazma-qövs proseslərin istifadəsi ilə işləyən, materialın kənarlaşdırılması yolu ilə istənilən materialların emalı üçün dəzgahlar
30.8457 10 100 0
Metalın emalı üçün üfüqi emal mərkəzləri
31.8458 11 200 0
Rəqəmli proqram idarəetmə ilə üfüqi çoxməqsədli metalkəsən torna dəzgahları
32.8460 24 100 0
İstənilən oxunun üzərində 0,01 mm-dən aşağı olmayan mövqeləşmə dəqiqliyi olan, rəqəmli proqram idarəetmə ilə metalların və ya metal- keramika məmulatlarının cilalanması üçün dəzgahlar
33.8461 20 000 0
Materialı kənarlaşdırılmaqla metalların və metal- keramikanın emalı üçün eninə yonma və ya dəlmə dəzgahları
34.8461 50 900 0
Materialı kənarlaşdırılmaqla metalların və metal- keramikanın emalı üçün kəsmə dəzgahları
35.8462 61 001 0
Metalların soyuq emalı üçün rəqəmli proqram idarəetməsi ilə hidravlik preslər
36.8463 10 100 0
Materialı kənarlaşdırmamaqla metal və ya metal-keramikanın emalı üçün məftil çəkmə dəzgahları
37.8463 30 000 0
Materialı kənarlaşdırmamaqla metal və ya metal-keramikanın emalı üçün məftildən məmulatlar hazırlanması üçün maşınlar
38.8465 10 100 0
Mexaniki işlənmə üzrə əməliyyatlar arasında alətləri dəyişməməklə, emal olunan məmulatın yerini əməliyyatlararası əl ilə dəyişməklə müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirə bilən ağacın, mantarın, sümüyün, ebonitin, bərk plastmasın və ya analoji bərk materialların emalı üçün dəzgahlar
39.8465 10 900 0
Mexaniki işlənmə üzrə əməliyyatlar arasında alətləri dəyişməməklə, emal olunan məmulatın yerini əməliyyatlararası avtomatik dəyişməklə müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirə bilən ağacın, mantarın, sümüyün, ebonitin, bərk plastmasın və ya analoji bərk materialların emalı üçün dəzgahlar
40.8465 20 000 0
Ağacın, mantarın, sümüyün, ebonitin, bərk plastmasın və ya analoji bərk materialların emalı üçün emal mərkəzləri
41.8465 91 100 0
Ağacın, mantarın, sümüyün, ebonitin, bərk plastmasın və ya analoji bərk materialların emalı üçün mexaniki lentli mişarlar
42.8465 91 200 0
Ağacın, mantarın, sümüyün, ebonitin, bərk plastmasın və ya analoji bərk materialların emalı üçün mexaniki diskli mişarlar
43.8465 92 000 0
Ağacın, mantarın, sümüyün, ebonitin, bərk plastmasın və ya analoji bərk materialların emalı üçün rəndələmə, frezləmə və ya fiqurlu rəndələmə dəzgahları
44.8465 93 000 0
Ağacın, mantarın, sümüyün, ebonitin, bərk plastmasın və ya analoji bərk materialların emalı üçün cilalalama, qumla cilalalama və ya pardaqlama dəzgahları
45.8465 94 000 0
Ağacın, mantarın, sümüyün, ebonitin, bərk plastmasın və ya analoji bərk materialların emalı üçün əymə və ya yığma maşınları
46.8465 95 000 0
Ağacın, mantarın, sümüyün, ebonitin, bərk plastmasın və ya analoji bərk materialların emalı üçün burğulama və ya dəlmə dəzgahları
47.8465 96 000 0
Ağacın, mantarın, sümüyün, ebonitin, bərk plastmasın və ya analoji bərk materialların emalı üçün doğrama, xırdalama və ya soyma dəzgahları
48.8471 60 700 0-dan
Pasportlar, şəxsiyyət vəsiqələri və əl-barmaq izlərinin fərdiləşdirilməsi üçün oxuyucu skanerlər
49.8474 10 000 0
Bərk (o cümlədən toz və ya pasta şəklində) halda olan torpağın, daşın, filizin və ya digər mineral qazıntıların çeşidlənməsi, qəlbirləməsi, ayrılması və ya yuyulması üçün maşınlar
50.8474 20 000 0
Bərk (o cümlədən toz və ya pasta şəklində) halda olan torpağın, daşın, filizin və ya digər mineral qazıntıların xırdalaması və ya üyüdülməsi üçün maşınlar
51.8474 31 000 0
Betonqarışdırıcılar və ya məhlulqarışdırıcılar
52.8474 32 000 0
Mineral maddələrin bitumla qarışdırılması üçün maşınlar
53.8477 10 000 0
Rezinin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan məhsulun istehsalı üçün injektorlu tökmə maşınları
54.8477 20 000 0
Rezinin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan məhsulun istehsalı üçün ekstruderlər
55.
8477 30 000 0
Rezinin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan məhsulun istehsalı üçün üfürmə ilə tökmə maşınları
56.8477 40 000 0
Rezinin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan məhsulun istehsalı üçün vakuum tökmə və termik qəlibləyici maşınlar
57.8477 59 100 0
Rezinin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan məhsulun istehsalı üçün tökmə və ya qəlibləmə üçün preslər
58.8477 80 120 0
Penoplast məmulatların istehsalı üçün, reaksiyaya girə bilən qatranların emalı üçün maşınlar
59.8477 80 910 0
Rezinin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan məhsulun istehsalı üçün xırdalama üçün avadanlıqlar
60.8477 80 930 0
Rezinin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan məhsulun istehsalı üçün qarışdırıcı cihazlar, yoğurucu maşınlar və qarışdırıcılar
61.8477 80 950 0
Rezinin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan məhsulun istehsalı üçün doğramaq, sındırmaq və ya soymaq üçün maşınlar
62.8479 30 100 0
Ağacyonqarlı və ya ağaclifli və başqa lifli materiallardan plitələrin hazırlanması üçün preslər
63.8479 40 000 0
Trosların və ya kəndirlərin hazırlanması üçün maşınlar
64.8479 81 000 0
Elektrik məftillərin makaralara sarınması üçün maşınlar da daxil olmaqla metalların emalı üçün maşınlar və mexaniki qurğular
65.8479 82 000 0
Qarışdırma, yoğurma, xırdalama, üyütmə, qəlbir-ləmə, ələmə, homogenləşdirmə, emulqasiya və ya qarışdıraraq əritmə üçün maşınlar və mexaniki qurğular
66.8480 60 000 0
Mineral materialların tökülməsi üçün formalar
67.8480 71 000 0
Rezinin və ya plastmasın üfürülmə və ya təzyiq altında tökülməsi üçün formalar
68.8485 20 000 0
Plastmas və ya rezinin additiv texnologiya (3D çap) ilə çəkilməsi (işlənməsi) üçün maşınlar
69.8485 30 000 0
Gips, sement, keramika və ya şüşənin çəkilməsi (işlənməsi) üçün additiv texnologiya (3D çap) üçün maşınlar
70.8502 12 000 0
Nominal çıxış gücü 75 kVA-dan çox, lakin 375 kVA-dan çox olmayan, sıxılmadan alışan, porşenli, daxiliyanma mühərrikli elektrik generator qurğuları (dizel və ya yarımdizel)
71.8502 20 800 2
Modul tipli elektrik stansiyaları üçün nominal çıxış gücü 750 kVA-dan çox olan qığılcımlı alışma ilə porşenli daxiliyanma mühərrikli elektrik generator qurğuları
72.8514 20 100 0
İnduksiya hadisəsi əsasında işləyən sənaye və ya laboratoriya elektrik sobaları və kameraları
73.8525 89 300 0
Rəqəmsal kameralar
74.9006 61 000 0
Boşalma (elektron) fotoişartılar
75.9006 91 000 0
Fotokameralar üçün hissələr və ləvazimatlar
76.9007 10 000 0
Səsyazma və ya səsləndirmə qurğuları olan və ya olmayan kinokameralar

İstinad: Marja.az