Maliyyə uçotunun təşkili

Maliyyə uçotu əsasən kənar istifadəçilərin tələblərinə uyğun informasiya formalaşdıran bir uçotdur.Maliyyə uçotunun əsas məqsədi müəssisənin maliyyə fəaliyyətinə aid aşağıdakı 3 istiqamətdə informasiya hazırlamaqdır:
Maliyyə vəziyyəti;
Maliyyə nəticələr;
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında.
Maliyyə nəticələri Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda öz əksini tapır.Maliyyə vəziyyətini təhlil etmək üçün Balans hesabatı və Kapital dəyişiklikləri haqqında hesabatdan istifadə edilir.
Pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə göstəricilər isə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda öz əksini tapır.
Bu hesabatlar demək olar ki,bütün xırda və iri şirkətlər tərəfindən tərtib olunur.
Beynəlxalq uçot və hesabat sistemində maliyyə hesabatının elementləri beş yerə bölünür:
Aktivlər (assets);
Öhdəliklər (liabilities);
Xüsusi kapital (equity capital),yaxud xalis aktivlər (net assets);
Gəlirlər (income);
Xərclər (expenses).